//////

WYCIERACZKI PNEUMATYCZNE

Wycieraczki pneumatyczne i mechaniczne mogą działać tylko podczas pracy silnika, przy czym częstość wychyleń pióra zależy od prędkości obrotowej wału korbowego, a nie­kiedy ponadto od obciążenia silnika. Częstość wychyleń pióra wycieraczki podciśnieniowej jest odwrotnie proporcjo­nalna do uchylenia przepustnicy w gaźniku. Podczas otwierania przepustnicy podciśnienie w rurze ssącej maleje, a więc i zmniejsza się częstość wychyleń pióra. Działanie wycieraczki elektrycznej nie zależy od warunków pracy silnika. Wycieraczka elektryczna może być umieszczona w dowolnym miejscu, natomiast wycieraczkę mechaniczną zwykle osadza się u dołu szyby, ze względu na łatwość do­prowadzenia wałka napędowego.

ZWYKŁE URZĄDZENIE

Zwykle urządzenie tłoczące wykonane jest w postaci tłoko­wej pompy oleju, zasilanej okresowo sprężonym powietrzem. System LINCOLN MULTI-LUBER. pompa oleju jest Uru­chamiana przez siłownik pneumatyczny, zasilany sprężo­nym powietrzem podczas uruchamiania hamulców. Dzięki zastosowaniu specjalnego regulatora częstotliwości, zależnie od warunków użytkowania pojazdu instalacja centralnego smarowania jest włączana tylko co każde czwarte lub szóste naciśnięcie na pedał hamulca. Zwykle pompę wbudowuje się pod zbiornikiem oleju, przez co olej napływa do pompy pod własnym ciężarem. Wycieraczka służy do wycierania z zewnątrz przedniej szyby ze zwilżającej ją wody, płatków śniegu itp. Posługiwanie się wycieraczką jest konieczne w czasie deszczu lub śniegu. Od wycieraczki wymaga się dokładnego usuwania wody lub śniegu z części szyby przedniej, w sposób umożliwiający kierowcy ob­serwowanie przestrzeni przed pojazdem.

U DOŁU KOMORY

U dołu komory wbudowany jest kulkowy zawór dopły­wowy, a u góry kulkowy zawór odpływowy. Zawory pozwalają na przepływanie oleju tylko w jednym kierun­ku (od zbiornika do pun­któw smarowania). Zbiornik tłoczący jest wbudowany w rurze wydechowej.Po uruchomieniu silnika ścian­ki zbiornika ogrzewają się znacznie szybciej niż olej w nim zawarty. Wskutek tego  zwiększa się objętość zbiornika i przez zawór dolny zostaje zassana pewna ilość oleju. Natomiast podczas stygnięcia ścianek zbiornika maleje jego pojemność i pewna ilość oleju zostaje wytłoczona do punktów smarowania. Układ z siłownikiem pneumatycznym. Do uruchamiania instalacji centralnego • smarowania wykorzystuje się sprę­żone powietrze, np. z układu hamulcowego samochodu.

KOMORA ROBOCZA SIŁOWNIKA

Komora robocza siło­wnika jest połączona przewodem z rurą ssącą silnika. Odkształcanie się przepony powoduje przesuwanie się nur­nika, pod którym wbu­dowany jest zawór ssą­cy, umożliwiający do­pływ oleju ze zbiornika. Wskutek wywarcia gwałtownego nacisku na pedał przyspieszenia nurnik przesuwa się ku górze, a przez zawór ssący do cylindra napływa olej. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia nurnik opada w dół i wypycha olej przez zawór tłoczący do przewodów prowadzących do punktów smarowania.Układ z pompą cieplną. Do uruchamiania pompy instalacji centralnego smarowania wykorzystuje się zjawisko roz­szerzalności materiałów wskutek nagrzewania.System GIRLING BIJUR . Zbiornik oleju połączony jest przewodem z pompą cieplną w postaci komory tłoczącej, która jest wykonana z cienkiej blachy.

 

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Układ elektryczny nie tylko steruje działanie instalacji, lecz jednocześnie kontroluje prawidłowość jej pracy. Po włączeniu zapłonu, jeszcze przed rozruchem silnika, zapala się lampka kontrolna centralnego smarowania, wbudowana w desce rozdzielczej, sygnalizując gotowość instalacji do pracy. Po uruchomieniu silnika lampka kontrolna gaśnie (podobnie jak lampka kontrolna ładowania). Zapala się ona następnie wskutek każdora­zowego uruchomienia instalacji centralnego smarowania i jarzy się podczas całego przebiegu sma­rowania (5… 15 sek). Jeżeli lamp­ka kontrolna nie gaśnie po upły- wie tego czasu, wskazuje to na brak oleju w zbiorniku.Układ z siłownikiem pod­ciśnieniowym. Do uru­chamiania pompy oleju w instalacji centralne­go smarowania moż­na wykorzystać zmiany podciśnienia w rurze ssącej pracującego sil­nika.

SAMOCHODY OSOBOWE

Samochody osobowe wyposaża się zwy­kle w bardzo ekonomiczne instalacje z pompami okresowego działania, które włączane są samo­czynnie po określonym przebiegu pojazdu.System DETEWE (licencja VOGEL). Działanie instalacji centralnego smarowania jest samoczyn­nie sterowane przez układ elektryczny . Impulsy wysyłane przez licznik kilometrów (np. jeden impuls co każde 100 km przebiegu samocho­du) powodują uruchomienie przekaźnika, który włącza pompę oleju. Po wytworzeniu przez pompę określone­go ciśnienia, co następuje po upływie 5.. .15 sek po ode­braniu impulsu, instalacja centralnego smarowania zostaje automatycznie wyłączona. Układ przewodów i rozdzie­laczy jest taki sam jak w instalacji z pompą o napędzie pedałem.